Browsing

Gallery

DULẠṚ

Dulạṛme ona Dhạrti Okaredom jo̠no̠mlen Dulạṛem uni sisirjạuic̕ O̠ko̠e do̠ ame sirjạuke̠t̕me Dulạṛkintam go̠go̠ baba E̠nte…