DULẠṚ

Dulạṛme ona DhạrtiOkaredom jo̠no̠mlenDulạṛem uni sisirjạuic̕O̠ko̠e do̠ ame sirjạuke̠t̕meDulạṛkintam go̠go̠ babaE̠nte…