Main Menu

CEKAŃ GO̠RO̠BO̠K’A?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cại-Campa- Badoli luṭirege laṭha menak’,

Sona bo̠ro̠n gaṛ nayo tokare co̠ dhuṛi ḍigiren.

Pạrị pichu gaṛ nayo, pạris pichu birit,

Toka dig, toka ghaṭre co̠ hasa lataren.

 

Uḍạu at’en sanam cẽ̠ṛẽ̠ko Citri ghuṭu kho̠n

Sedae katha, sedae gate disạrege tạpuk’akan,

Jọmam se̠m haḍaba nagam reak’ ona kisạ.

 

Madho Sińko abadkeda goṭa Santal disạm,

Rilạmala phạṛiạphạṭi so̠maj ḍạḍi dak’,

Le̠ske̠ be̠ḍe̠r bo̠dẹyen Biṭlaha bhaṇḍn at’,

Porer culhạ ok’o̠ṅko sikṛĩc’ baragko bạḍen.

 

Ro̠ṛ-landa, dobok’-johar sanamge do̠ sabak’en,

Hae-halo, suṭ-buṭ sanamkoko hurạṛan,

Lo̠bo̠e dạsi pạńci-paṛãṇḍ daeage do̠ bhũṛien.

 

Mãyãmte kiriń disạm haere pala tukạen,

Porja sanam daeage re̠ṅgec’teko loraoen.

 

Ce̠t’ lạṭu, cẹt’ kạṭić kuṛi kan,, koṛa kan,

Sanamge do̠ tiyạl-ṭapal, go̠so̠ṅ-go̠so̠ṅ,

Rạnu boṅga pujạwaere uṛum-suṛum.

 

Ado̠mko do̠ Bạrin-Bạgṛi, Ado̠mko do̠ –

Dilli-Pańjab khan ado̠mko do̠ eṇḍge,

Tala koṛa bạhu baṅteye haṛam po̠ḍgok’en.

 

No̠te̠ katjibạ Mahes as kenaram bõ̠ṅso̠,

Sagal-sagalko saṅ idien goṭa disạm.

 

Onate̠ro̠ṅ e̠ go̠ jo̠no̠mdata toadaretiń !

Noṅkan gạrsilo̠m uḍu-ḍubu so̠majtińre,

Cekate baṅ,cekań go̠ro̠bo̠k’a ?

Noa o̠no̠l pasnaoakana:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •