Browsing Category

khilạḍ

FIFA Bisso̠kap 2018

Mucạťena FIFA phuṭbo̠l bisso̠kap 2018 reaḱ 21 dhao aso̠r . Khilạḍ puri reaḱ jo̠to̠ kho̠n jakjo̠mo̠k utạr do̠ hoyoḱkana nowa phuṭbo̠l bisso̠kap . Nowa…