OḌISEUSAK̕ KẠHNI HOMER

PẠHIL PUTHI ẠTHIN DO̠ TE̠LE̠MAKUSE HIRIEDEKANA Lạṛhại ar jalapurire be̠hisạb tahas nahas ar go̠c̕ bańcaokate eṭak̕ birbaṇṭa jhukạl do̠ko…