Ạdiwạsi Somaj

Ạdiwạsi somaj do̠ Mit́ṭe̠n osar serma kana Mit́ṭen phaelao ṭạnḍi kana No̠ṇḍe̠ do̠ sapha soṛate̠t́ No̠ṇḍe̠ do̠ sojhe algate̠t́…

Casa Kho̠n President

Casa, Mahaso̠e, Bo̠ndo̠bo̠sić, President.  Mit̕ṭe̠n ho̠ṛ . Me̠nkhan, uniaḱ  oprom do̠  po̠nea .  Noa do̠ cekate  hoe daṛewaḱa ! Hẽ, hoyoḱgea.…

Dr. Timotheas Hembrom

Calaoen July 31 tạrikh ńutuman o̠no̠liạ Dr.Temothias Hembro̠maḱ irạl gel baraḱ janam bạchṛi  tahẽkana. Dr. Timotheas Hembromak̕ jo̠no̠m do̠ Ḍumkạ…