“PHUDẠN HAṚAM”

Daraekana "PHUDẠN HAṚAM" Santali uponnas puthi babo̠tte mit̕ lo̠lo̠ kho̠bo̠r ar jo̠bo̠r kho̠bo̠r phesbukre ńe̠lo̠k̕kana. Clement Soren hotete…

SẠDHIN HẠTI

Iń do̠ hạti birgajaṛ Daṛanạń goṭa , Ce̠t̕ hõ̠ co̠ bạń buje̠t́ Iń do̠ matha moṭa . Mitạńako aemako Delaṅ ciṛiạ khana , Iń lekhan aema…