Ko̠ro̠nate Bạtilena Rio Open

Dạkhin Amirica reak̕ jo̠to̠ kho̠n maraṅ tenis gate Rio Open do̠ Ko̠ro̠na karonte bạtulena. Brazilre Covid ackage ạḍitet̕ bạṛic̕en karo̠nte noa…