Mucạt̕ena Tokyo Olympic Khilạḍ

Ko̠ro̠na virus ruạ karonte calaoen 23 July e̠ho̠p̕elena tokyo Olympic. Aḍo̠ 17 dinre 339 goṭen me̠de̠l hame̠ṭ reak̕ lạṛhại hoe baṛakate mucạt̕ena “The Greatest Show On Earth” ńutuman noa Olympic khilạḍ. Noa são sãote 2024 salre Parish Olympic reak̕ tạṅkhi hõ e̠ho̠p̕ena. Calaoen aṭhwar ( 8 August)  mucạt̕ena noa rạskawan Olympic khilạḍ. Noa gatere 206 goṭe̠n disạmren 11 hajar 656  khilạḍanko ko se̠le̠t̕lena. 16 din reak̕ noa gatere 50 goṭe̠n disciplinere 339 goṭe̠n sona hame̠ṭ reak̕ lạṛhại hoeyena. Ko̠ro̠na karonte ṭhik okte̠re baṅ hoelena niạ barak̕ Olympic. 2020 salre Japan disạmre noa Olympic khilạḍ hoyok̕ reak̕ Katha tahẽkanre hõ ko̠ro̠na virus reak̕ japṛao ḍherlente ona do̠ thamgạḍi tahẽkana. Tayom daramte 2021 sal reak̕ 23 July kho̠n e̠ho̠p̕ena noa Olympic. Niạbar do̠ noa olympic khilạḍ hoekok̕a se̠ baṅ ona niạte jo̠to̠ ho̠ṛak̕ mo̠n do̠ usku buskuk̕kan tahẽna. Cedak̕ je, ko̠ro̠na virus japṛao ạḍitet̕ge ḍherok̕kan tahẽna Japan disạmre. Aḍo noa olympic khilạḍ do̠ ehop̕enrehõ, gallery re ńeńel ho̠ṛko do̠ bako tãhẽkana. Ar bolok̕ reak̕ hõ mana tãhẽkana.  Noa Olympic gate moj ar napaete hoecoe lạgit 25-30 hajar leka ho̠ṛ e̠ho̠p̕ kho̠n mucạt̕ hạbic̕ kạmire jopṛaoko tahẽkana.

Comments are closed.