Oraon jạtkoak̕ Kurukh pạrsite Android App kạmi do̠ purạena

Pạrsi jãhã ho̠ṛak̕ mo̠n reak̕ kathae so̠do̠ra ar ạricạli pasnao se̠ lahae lạgit̕ noa do̠ ạḍi daman bisoe kana. Ar noa lạgit̕ go̠go̠ pạrsi do̠ mit̕ jạruṛ jinisge. Ho̠ṛkoak̕ janam ar utrạu sãote pạrsi reak̕ mit̕ so̠mbo̠nd menak̕a. Me̠khan ạḍi duk reak̕ katha sarkar kho̠n pạrsi bańcao lạgit̕ onkana kạmi baṅ hoyok̕kana. Pạrsi gạkhuriạ (Language researcher) ho̠te̠te̠ baḍaeok̕kana, Noa dhạrti bar hapta modre mit̕ṭe̠nkate pạrsi adok̕kana.  Ar at̕akan pạrsi bańcao lạgit̕ kurmuṭue hatao renak̕ katha UNESCO me̠n ạgueda. Ar Baṅladisom rehõ̠ ạdibạsi pạrsi bańcao lạgit̕ sarkark̕ onkan bhạlai ạri (Education Policy Of adibasi language) baṅ tahẽ̠n karo̠nte kurukh pạrsi hõ̠ go̠c̕ ḍahar se̠c̕ mohṇḍaoakana.

Aema lekan eṭke ṭõ̠ṛẽ̠ o̠kte̠ ạḍi rạska orao jạt koak̕ kurkh pạrsite ro̠ṛakan ho̠ṛko lạgit̕. Santal Ho̠ṛ Katha Software ar Santal ASCII Keyoboard Ḍaharren sirjạuic̕ mano̠tan Samar soren ho̠te̠te̠ kurukh pạrsite Android App tear sạtena. Ar nui noa kạmi lạgit̕ ạḍi udgạue e̠makadeae Kurukh pạrsi gakhuric̕ naeke Silas Kurjur . Dareakan 11 tạrikh noa Andriod app  Raṅpur kurkukh pạrsite ro̠ṛo̠ṛ ho̠ṛko ho̠te̠te̠ noa so̠do̠r ar uchnạu reak̕ katha.

Orao jạt banar pạrsi ro̠ṛo̠ṛkana, mit̕ do̠ sadri ar mit̕ kurukh. Sadri do̠ nit̕ hõ̠ ro̠ṛ lenkha hõ̠ Kurukh pạrsi ro̠ṛo̠ṛ ho̠ṛ do̠ ạḍi thora se̠ at̕ cabakanako. Nãhãk̕ Noa Android  App ho̠te̠te̠ aema kurukh pạrsi te ro̠ṛakan ho̠ṛko noa pạrsi o̠l daṛeak̕. Oka do̠ noa kurukh pạrsi at̕ ḍahar kho̠n rophakate nãwãte jive̠t̕ e̠m daṛeak̕.

Comments are closed.