OḌISEUSAK̕ KẠHNI HOMER

PẠHIL PUTHI

ẠTHIN DO̠ TE̠LE̠MAKUSE HIRIEDEKANA

Lạṛhại ar jalapurire be̠hisạb tahas nahas ar go̠c̕ bańcaokate eṭak̕ birbaṇṭa jhukạl do̠ko ruạṛ cukạuakan tahẽ̠na. E̠ke̠n O̠ḍiseusgeye bilo̠makana. Kạlipso̠ ayo do̠ unie bandho̠n kukuc̕akadea ar ac̕ak̕ do̠ṅgo̠lreye̠ do̠ho̠akade̠a. Kạlipso̠ ayo do̠ jalapuriren mit̕ṭe̠n bo̠ṅga kuṛi kanae ar O̠d̠iseus tuluc̕ baplak̕a me̠nte uni do̠e̠ aṅge̠nakade̠a. Bạpuṛic̕ O̠d̠iseus do̠ oṛak̕ duạr ar juritae ńe̠l ruạṛe ạḍi ãṭe ạkuto̠k̕kana, me̠nkhan bo̠ṅgako do̠ Kạlipso̠ so̠ṅge̠ timin dine khe̠maoa me̠nteko̠ niṭ cukạuakada. Noa niṬakat̕ se̠r do̠ purạuk̕ lạgido̠k̕kana, me̠nkhan ona lahare uni do̠ duk bipo̠d jo̠m reak̕ kantae̠a. ênakoe jo̠mle banṅe ruạṛ se̠no̠k̕a disomte do̠! Je̠mo̠nge̠ o̠kte̠ do̠ paro̠m idik̕kana, te̠mo̠nge bonṅgakoak̕ daya-dulạṛ hõ̠ uni bạ̃ṛti idik̕ e̠ho̠p̕akana. àke̠n Po̠si do̠n bonṅgawak̕ mo̠n banṅ lạbido̠k̕kana. Uniak̕ edre do̠ bicko̠m arte̠t̕ salgao idik̕kantaea. Ado̠ tinre Po̠si Do̠ndo̠ Ithio̠pianko ṭhen dãṛẽ̠ jo̠me dukạna, unre eṭak̕ eṬak̕ bonṅgako do̠ êlimpusre tahe̠n Ze̠us ṭhen se̠ne̠nte mit̕ṭe̠n maranṅ kandhare bạisiko duṛup̕ ńapamena. Ithio̠pianko do̠ manwa jạtko tahẽ̠kana ar goṭa dhạrtiko pasnaoakan tahẽ̠kana. Onate onko do̠ Siń Cando rakap̕ ar hạsuro̠k̕kanko ńe̠l daṛeaekan tahẽ̠kana. Ado̠ bonṅgako maranṅ kandhareko jao̠raenkhan onko ar manwakoren baba Ze̠us do̠ ac̕ak̕ kathae e̠ho̠p̕keda. Uniak̕ o̠nto̠r do̠ Ijisthus reak̕ hudiskote pe̠re̠c̕akan tahẽ̠kana, e̠nte Agamemon ho̠po̠n êre̠ste̠s do̠ uni ho̠ṛe̠c̕ gadare uduk̕ cukạuakaode tahẽ̠kana. Unie me̠nke̠t̕a : “Iń do̠ noko manwa jạt ńe̠lkate ạḍiń ạṛiso̠k̕kana, e̠nte abo bonṅgako̠ samanṅre ạḍi chiạk̕ko kạmikana. Ijisthus do̠ nunạk̕ lucại oḍokena, e̠nkathae Agamemonren oṛak̕ ho̠ṛe ạṇḍic̕ ạṅgirkedea. Inạ chaḍa lạṛhại kho̠n hijuk̕kan uniren pạhil ho̠ṛtae Agamemon do̠e he̠le̠c̕ go̠c̕kedea. Noa hirkhạwan kạituk khạtirte ac̕ cetanre dorloe nẽ̠ota barte̠jo̠nṅkan do̠e̠ bujhạu daramle̠t̕gea, e̠nte abo do̠ tạpis mẽ̠t̕an ar Argo̠sren he̠k̕le̠c̕ic̕ He̠rme̠s ho̠te̠te ce̠t̕ uni Ṭhen katha banṅbon kollet̕te, je̠mo̠n uni ho̠ṛ do̠ aloe̠ go̠je ar uniren oṛak̕ ho̠ṛak̕ ho̠ṛmo̠ do̠ aloe̠ lalo̠cak̕ma! êre̠sṭe̠s do̠ e̠nte apatte̠t̕ak̕ gujuk̕ reak̕ badlae hataogea. Ijisthus do̠ noa kathate bae dombṛaolena, ar ona reak̕ jo̠ge nit jo̠jo̠mkana.

          Ado̠, turạ̃tge sapha mẽ̠t̕an bonṅga kuṛi Äthin do̠ unie ro̠ṛ e̠se̠t̕ go̠t̕kedea, “ Aleren Baba, Ko̠ro̠no̠sren ho̠po̠n probhukoren Probhu, uni Ijisthus do̠ Ṭhik ar le̠k kuṛaigeye ńamakada, e̠nte apnar mo̠ne leka he̠k̕le̠c̕ go̠go̠c̕ ho̠ṛ do̠ no̠ro̠kreye sạjại ocok̕a. Me̠nkhan, Ạpuń, ińạk̕ o̠nto̠r do̠ êḍiseus ńe̠lte lo̠k̕kana, e̠nte uniak̕ bhạg do̠ bạṛic̕akantaea ar jalapuri lac̕re menak̕ mit̕ṭe̠n ho̠po̠n ṭạpure bạpuṛic̕ ar bidesiạ ho̠ṛ leka menaea. Urni birte pe̠re̠c̕ ar ḍhe̠okote e̠se̠t̕ ạcurakan noa ṭạpu do̠ uni bonṅga kuṛiak̕ kana o̠ne̠ o̠ko̠e̠ren apat Atlasak̕ khunṭikotege ṭho̠no̠kan serma do̠ atanṅ daramakan. Nui bonṅga ho̠po̠n erage be̠bhạgan ar bạpuṛic̕ ho̠ṛ do̠e bandhonakadea ar thoṛa mantartege ac̕ak̕ janam disom Ithaka hõ̠e hiṛiń ocoedekana. Me̠ne̠k hiṛińet̕kante ce̠t̕! Ithạka ńe̠l ruạṛ do̠ ạḍigeye ạkutok̕kana ar be̠bạṛic̕e uihạreda. Olimpusren ińren Probhu, hahaṛageń ạikạueda, e̠nte amak̕ o̠nto̠r do̠ uniak̕ duk ńe̠lte cekate co̠ banṅ le̠k̕kantama! Disạedam uni do̠ Tro̠y reak̕ mundukore oka leka dãṛẽ̠ye̠ samanṅat̕me tahẽ̠kana?”

          “Ińren gidrạ,”Je̠us rimilkoren cak̕laoic̕ do̠e̠ ro̠ṛ ruạṛke̠da, “Amak̕ luṭi kho̠n cekate nonṅka kạci katham phe̠ńco̠ṛ pạsir ocoeda? Ce̠t̕ iń do̠ Oḍiseusak̕ so̠ro̠sman kạmiko̠ń hiṛiń sa bo̠te̠c̕ke̠a! ànte uniak̕ duniạteak̕ ạkil ar bonṅgako̠ lạgit̕ uniak̕ asambhe̠ṛ dãṛẽ̠ do̠ hisạb lekhan manwako modre so̠ro̠s utạric̕geye hoyok̕a. Aso̠l katha do̠ noa kana, Oḍiseus do̠ Po̠sido̠n ho̠po̠n Po̠liphe̠muse so̠bo̠k̕ kãṛãwakadea. Onatege dhạrti lak̕ṛao̠ic̕ Po̠sido̠n do̠ Oḍiseus bae go̠c̕ daṛeaekanre hõ̠ ac̕ren hapṛamkoak̕ disomte ruạṛ reak̕ mimit̕ po̠ntha do̠ mạṭireye milạu go̠t̕kataekana. Ma nit do̠ jo̠to̠ko mit̕kate nui ho̠ṛak̕ ruạṛ reak̕bon ae upạia. Khange tho̠ nãhãk̕ Po̠sido̠n do̠ etka koṭawade lekae ạikạua. Bin gujuk̕ bonṅga upạrte̠ ac̕ mo̠to̠ do̠ banṅgeye cũja.”

          Sapha mẽ̠t̕an bonṅga kuṛi Äthin do̠e ro̠ṛ ruạṛkeda, “Baba ar sanamkoren Probhu, judi asambheṛ daṛean bonṅgako husiạr Oḍiseusak̕ ruạṛ reak̕ko go̠ṭa gulạṇḍke̠t̕khan, ma aboren goḍet ar rakas he̠k̕le̠c̕ go̠go̠c̕ic̕ He̠rme̠s nitgebon kho̠j go̠dea  ar jalapuri bonṅga kuṛi, mõ̠ńj up̕ạnic̕  ṭhen êjijiate sojhetebon kolea, je̠mo̠n noa cehaona unie e̠mae e̠nkathae rikiṛ mo̠nan Oḍiseus do̠ turạ̃t oṛak̕teye ruạṛ ocoaema. Ar iń do̠ Ithạkań se̠no̠k̕a ar ac̕ren ho̠po̠n Te̠le̠makusak̕ mo̠n o̠nto̠rre bes diṛho̠ mo̠tlo̠bko do̠ho̠eteń rạmjạuea, je̠mo̠n uni do̠ ac̕ren Yunạni bho̠dro̠ ho̠ṛkoe ho̠ho̠ako ar dupuṛup̕ hoe ocoeteye bicạr ocoko, ar je̠mo̠n mo̠ṭa mo̠ṭa bheḍako̠, damko̠mko̠ ar suigạ suigạ de̠re̠ńan ḍanṅgrako go̠c̕ jo̠me̠t̕ko̠ são sãote enṅgat̕te̠t̕ baplak̕ lạgit̕ko tirit̕edekan ho̠ṛkoak̕ bhiṛ cetanre thoṛa dombṛao hoyok̕. Iń do̠ uni khicạ juạn àsparta ar hẽ̠, Paelo̠ste̠ hõ̠ń kolea je̠mo̠n ńapamet̕ko ho̠ṛ apatte̠t̕ak̕ ruạṛ reak̕ so̠mbate kuli bujhạu daṛeako. Hẽ̠ sạrige̠ jãhãn kho̠bo̠r do̠ bae ańjo̠ma, me̠nkhan, ac̕ak̕ rikiṛ mo̠nte ac̕ak̕ ńutum manwa talareye hạrjo̠nṅa.”

Kkane thirena ar onakin samano̠m cạṭkie ho̠ro̠k̕keda, o̠ne̠ oka reak̕ mo̠ńjte̠t̕ do̠ oka lekate hõ̠ banṅ ghaṭaok̕kan. Ho̠ro̠k̕ke̠t̕ ńamke̠t̕ uni bonṅga kuṛi do̠ ho̠e̠ kho̠n tạpis ḍhe̠oko cetan ar bin mucạt̕an dhạrti mucạt̕ ạjgute uḍạue̠na. Ac̕ so̠nṅge̠te lakaṛjhak̕ ar hamal bo̠rlo̠m hõ̠e̠ sap̕ torakeda. Edrelenre bonṅga kuṛi do̠ noa bo̠rlo̠mgeye beoharet̕a. Nõ̠k̕õ̠e noatege tho̠ lạṭu lạṭu birbaṇṭa hõ̠e kạbu go̠t̕e̠t̕koa! Khan Olimpus buru co̠ṭ kho̠n noṅka so̠r me̠nteye ạpir phe̠ḍente̠ Ithạkare Oḍiseusak̕ oṛak̕ reak̕ mukhiạ phaṭo̠k reak̕ duạrreye tenṅgoena. êna bo̠rlo̠m sap̕akat̕ Tapho̠sren mạńjhi Me̠nte̠s lekae ńe̠le̠na.

 (To̠rjo̠ma : D. BAṚKA KISKU)

Puthi Ńamok̕ Ṭhikana

Hihiṛi Pipiṛi

Dudhani, Dumka, India

Phone: +919122569925

Ar puthi coverre e̠makan ṭhikanakore.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.