Ko̠ro̠na bhaeras karo̠nte Ce̠t̕ bond tahẽ̠na ar tina̠k̕ din bond tahẽ̠na

Sikhnạt pratisṭhan

17 March kho̠n 9 April,2020 hạbic̕ bond tahẽna

HSC (Higher Secondary School certificate) biḍạu

HSC biḍạu Thir hạpeoakana. Daraekan April,2020 cando reak̕ pạhil sẹc̕ noa biḍạu babod baḍaeoco hoyok̕a.

 

Disạm bahre goṭa dhạrtire Uḍạu jahaj bond tahẽ̠na

21 Marc,2020 ńindạ 12 o̠kte̠ kho̠n eṅlanḍ, ho̠nko̠ṅ, thaelanḍ bego̠r sanam disạm são uḍạu jahaj calao hijuk̕ bond tahẽ̠na 31 Marc, 2020 hạbic̕.

Disạm reak̕ uḍạu jahaj bond tahẽ̠na.

24 Marc,2020 tạrik kho̠n ge̠l bar okte baṅ bandhao din hạbic̕ bond tahẽ̠na.

Bijli ar gas bill babod kạuḍi dạkhil

Phe̠bruạri,2020 kho̠n May,2020 noa pon cando reak̕ bill kạuḍi daraekan Jun cando jimạ reak̕ hukum hoeakana. Noa lạgit̕ bilom kạuḍi baṅ e̠m lagak̕a.

Dokan bajar

25 Marc,2020 kho̠n 4 april,2020 hạbic̕ dokanar bajarko bond tahẽ̠na. Me̠nkhan supershop, ran murgạn dokan, buluṅ sunum dokan, aṛak̕ sakam dokan ar jạruṛ jinisko reak̕ dokan bond baṅ tahẽ̠na.

Aphis ar Adalot emanko

26 March,2020 kho̠n 4 April,2020 hạbic̕ sarkari chuti

Rel gạḍi

26 March,2020 kho̠n 4 April,2020 hạbic̕ sanam lekan ho̠ṛ lade Rel gạḍi bond tahẽ̠na.

Mini bus icon

Ho̠ṛ ḍhoao sagar

Goṭa disạm reak̕ sanam lekan ho̠ṛ lade sagar 26 March,2020 kho̠n 4 April,2020 hạbic̕ bond tahẽ̠na.

Dak̕ jahaj

Din baṅ bandhao hạbic̕ sanam lekan jahaj, lạukạ bond tahẽ̠na.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.