PẠRSI BAHA

Aṅga puṭạḱ beret́ tora,
Parko̠mre duṛuṕ kateḱ,
Ce̠t́ do̠ ho̠po̠n biṭim guni bhạbiḱ?

Guni baṅkhan do̠ń cekaḱa,
Bhạbiḱ baṅkhan do̠ń cekaḱa,
Pạrsi Baha nayo taral basal.

Arsal me̠se̠ nayo marsal me̠se̠,
Pạrsi Bahalaṅ halaṅa,
Pạrsi Bahalaṅ gutuia galaṅa,
Pạrsi Bahalaṅ gutu galaṅ,
Santal ma so̠majre…
Tire juge nayo ńutum tahe̠n talaṅ

Leave A Reply