SANTALI BEAKO̠RO̠N PART II do̠ chapa so̠do̠rena !

Mn. Alakjạ̃ṛi Murmu Mn. Rạghunath Hãsdak̕

Santali do̠ mit̕ṭe̠n ạḍi mare ar ạḍi kisạṛ pạrsige. Me̠nkhan jemo̠n mit̕ṭe̠n ro̠ho̠e dare do̠ o̠kte̠ nạpitre dak̕ ar kho̠tko baṅ lagao idiak̕khan, ona dare do̠ dho̠rage mit̕ din kalre gujuk̕ chaḍa ar jãhãn upại dọ bạnuk̕taea.
Santali pạrsi cetanre kạmiakat̕ puthiko do̠ ạḍi ko̠mgea ar kạmiakanre hõ onako o̠no̠l do̠ pạrsi bigyan dharate ạḍi licạṛ machage aṭkarok̕kana. Nõ̠k̕õ̠e noako hudis-bundiskatege Santali Beako̠ro̠n, Part-II chapa so̠do̠rakana.
Santali Beako̠ro̠n, Part-II hõ pạrsi baḍo̠hi Man P. O. Boḍiṅ, oka lekae lạiakat̕, uniak̕ ona kho̠nd ro̠nd pańjakatege noa puthi do̠ Man. Alakjạ̃ṛi Murmu ar Man. Rạghunath Hãsdak̕tạkinkin sapṛaoakada. Sạhi Santali o̠lre noa puthi ạḍi maraṅ dahare uduk̕abonkana. Noa, Santali Beako̠ro̠n Part II so̠k̕do̠rkin onotor kho̠ṇḍ kho̠n gun man ar sarhaoiń e̠makinkana.

Pạrsi bigyan dọ ạḍi maraṅ ar ạḍi gạhir bisại kana. Noa reak̕ do̠ ạḍi go̠ṭe̠n hạṭiń se̠ ḍạrko menak̕a. Noa do̠ noa iạte ro̠ṛo̠go̠k̕kana ente mit̕ṭaṅ pạrsi sagaṛ e̠ke̠n kạhniko ar õ̠nõ̠ṛhẽ̠ko mo̠to̠te do̠ o̠ho̠ge laga laha daṛelena, bicko̠m ona lạgit̕ do̠ jo̠to̠ lekan o̠no̠lko reak̕ jạruṛ paṛaok̕kana ar beako̠ro̠n baḍae ạḍige jạruṛ.
SANTALI BEAKO̠RO̠N PART II re noako ayatko menak̕a :
1. Jor̠a Sabad/Sabad To̠no̠l (Compound) …
2. Lekha (Number) …
3. Jạti (Gender) …
4. O̠kte̠/So̠mo̠e (Tense) …
5. Kạmiạn (Voice) …
6. Kạjnum Kuṛại (Verbal Object) …
7. Cho̠nd (Case) …
8. Sabad Benao Dhara Reak̕ Be̠kạmi Kuṛại Reak̕ Kạjnum (Performative Passive or Passive Performative) …
9. Mit̕ EṬaK̕Ak̕ São So̠mbo̠nd (The Reciprocal Base) …
10. Sabad Dohṛae Dhara (The Repetitive Base) …
11. Sabad Dodoṛha Dhara (Constructed Repetitive Based) … 12. Karọnanak̕ ar Hukumanak̕ (The Causative & The Permissive) …
13. Ninitak̕ Tayo̠m Joṛao (Determinative Suffix) …
14. Santali Reak̕ Aso̠l Lekha (The Cardinal Numerals in Santali) …
15. Santali Reak̕ o̠to̠ṅ-Tayo̠m Lekha
(The Ordinal Numerals) …
16. Santalkore Hisạb Do̠ho̠e Reak̕ Dhara (Santali Arithmetics)
17. Hạṭiń Lekha (The Distributive Numerals) …
18. Puk̕rạu Kạjnumko (The Verbal Particles) …
19. Joṛao Kạjnum (The Verbal Participle/ Adjective Participle) 20. Be̠jvianak̕ Jinis Jivianak̕ Leka
(The Personification of Inanimates) …
21. Kudum (Riddles) …
22. Me̠n Katha/Hapṛamkoak̕ Lại Ạgu Katha/ Kạhtuk/Phe̠n/Bhenta Katha (Proverbs) …

SANTALI BEAKO̠RO̠N PART II reak̕ dam do̠ Rs. 450/=
Noa puthi do̠ latar reak̕ ṭhikạnare hõbon ńama:
GYAN PUBLISHING HOUSE
5, Ansari Road, Darya Ganj,
NEW DELHI – 110 002 (India)
Mob.: +91-9811692060
E˗mail : [email protected]
www.gyanbooks.com
Kiạ Jharna So̠no̠do̠r Kạmiṭi
Ato – Choṭa Durgạpur
P.O. Ärjunpur,
Via – Hirạnpur
JilÅ-Sahebgõ̠ńj, Jharkhaṇḍ ˗ 816 104
Mob : 09560921782, 07061573428, 09868305015

Usạra noakin Online purchasere lhijuk̕kana:
https://www.amazon.in/ ar https://www.flipkart.com/

Leave A Reply