Mõ̠ṛẽ̠ Hạṭiń Santali Ḍiksonari

Santali o̠no̠l reaḱ nagamre man. P.O Bodding ńutum do̠ jo̠to̠ kho̠n laharebon do̠ho̠akat́a. E̠ke̠n do̠ho̠ mo̠to̠ do̠ baṅ, bicko̠m sona akho̠rte o̠l menaḱa. Santal jạt do̠ tinạḱ din jiwet́ko̠ tahena P.O Bodding do̠ tis hõ̠ o̠ho̠ko hiṛińlea. Ente̠ Santal ar Santali lạgit́ P.O Boddingaḱ dan do̠ asambheṛgetaea. So̠ro̠s o̠no̠liạko modre, P.O Bodding do̠ mit́ṭenbon ńumekanre hõ̠ enhõ̠ uni do̠ eṭaḱko so̠ṅge̠ o̠ho̠bon juri daṛelea. E̠nte̠ uniaḱ o̠laḱ do̠ eṭaḱko̠ kho̠n judạgea ar uni okae o̠l so̠do̠rakada one oka do̠ eṭaḱko bako o̠lakada. Onate P.O Bodding do̠ teheń hạbiće so̠ro̠sgea ar daraekan dinre hõ̠ so̠ro̠sge̠ye̠ tahẽna.

Mn. J Troisi do̠ aćaḱ o̠laḱreye me̠ne̠t́kana, Bilạt disạmren o̠lo̠ḱko modre, santal ar Santali lạgit do̠ P.O Bodding ge jo̠to̠ kho̠n bạ̃rti do̠e o̠lakada. Uni do̠ jo̠to̠te 25 go̠ṭen o̠no̠l menaḱtaea .Turui go̠ṭen do̠ puthi, mit́ṭe̠n ḍiksnạri/sabad murại, barea grammer puthi, pea monograph ar ge̠lpe̠ goṭe̠n Articles.

Oka puthi ho̠te̠te̠ dhạrtiren ạḍi aema jạt do̠ santalkoaḱ ạri-cạli, dho̠ro̠m-ko̠ro̠m, emanteaḱko baḍae daṛeada.  Tayo̠m te uni do̠ ḍiksnạri/sabad murại benoare mo̠ne lagaokeda. Sabad murạireaḱ pạhil hạṭiń do̠ 1932, Do̠sar hạṭiń 1934 salre, tesar ar ponaḱ hạṭiń do̠ 1935 salre, ar mõ̠ṛẽ̠aḱ do̠ 1936 salre Oslo (Norway ) kho̠n chapa so̠do̠rena. Hẽ ado̠ noa mõ̠ṛẽ̠aḱ santali sabad murại banao lạgit́te Bodding saheb do̠ santalko soṅge̠ ạḍi gạhirte̠ye̠ mesalena ar sabad murạireaḱ sapaṕko do̠e jogaṛlet́ tahẽkana. Sabad murạireaḱ onako sapaṕ jogaṛ khạtirte uni do̠ santalkoaḱ jio̠nreaḱe ạribạndhileda are̠ kho̠nd ro̠ndleda. Kho̠ndro̠ndkate aćak anaṭkar do̠ ạḍi aema o̠no̠l talate̠ye̠ so̠do̠rakawat́bona.

Santali pạrsi do̠ ạḍi kisạr gea. Oka do̠ yurop disạm re Santal pạrsi, legcar, o̠no̠liạ gakhuriạ manotan P.O BODDING saheb bujhạoleda. Baṅla se eṅlish diksonaryko internet dhạrtire ạḍi algate ńamok̕ rehõ̠, Santali Diksonary do̠ noa duniạre baṅ ńamok̕ kan tahẽna. Bharo̠t disạmre noako puthi ńamok̕a menkhan Baṅladisạmre noako do̠ ạḍi ạprug (RARE). Puthi lekate kiriń rehõ̠ noako puthi reak̕ dam Baṅladisạmak̕ kạuḍi 20,000 ṭaka leka paraoak̕.

 

Jahae ge latar renak̕ link Ḍahar kho̠n noa Mõ̠ṛẽ̠ hạtiń ( 5 parts) Dikosorny PDF muṭhạn te download kate paṛhao daṛeabon se collection rebon doho daṛeak̕,  https://drive.google.com/drive/folders/1mCC2TC0CXU21una91rAQ_fP3SKfdslHK?usp=sharing

Ona chaḍa latar re emakan Ḍahar kho̠n hõ̠ ạḍl alga tege ńamok̕a;

https://www.academia.edu/41747452/Santali_to_English_Dictionary_-P.O_Bodding_Part-_1_

https://www.academia.edu/41747493/Santali_to_ENglish_Dictionary-_P.O_BOdding_Part-2_

https://www.academia.edu/41747529/Santali_To_English_Dictionary-_P.O_Bodding_Part-3_

https://www.academia.edu/41747639/Santali_To_English_Dictionary-_P.O_Bodding_Part-4_

https://www.academia.edu/41747615/Santali_To_Engilsh_Dictionary-_P.O_Bodding_Part-5_

Leave A Reply