ẠDWẠSI JOTO 

Disom disom ren
Goṭa disom ren
Adiwasi ko joto
Cedaḱ babon mit́ motoḱ

Cedaḱ bon haṭińoḱkan
Cedaḱ bon hạṭińokan
Hiskạ reaḱ bis kote
Jahar ko phaelawakan

Adiwasi daṛe menaḱ tabon
Uduḱ kate sodorakadabon
Duniya hõ sạkhi menaya
Okoy ho̠ beḍay bạki bạnuya

Adiwasi Hul gaha kana
Sona disom haraḱ poha kana
Menkhan rajniti kate
Poha ḍar hõ tuṅgạjoḱ kana

Adiwasire nit hõ daṛe menaḱ
Hoṛmo daṛe do thoṛa jirạu kate
Bud ạkil daṛe tebon lạṛhạya
AR ńamabon aboḱ kuṛạyaḱ

Ma mit́ motoḱ abon
Eken hạndi bhạṭi redo baṅ
Ma mit motoḱ abon
Eken ball eneć ṭạnḍi redo baṅ

Mit́ motoḱ abon hudis te
Mit́ motoḱ abon ạkil te
Mit́ motoḱ abon lahaḱ te
Mit́ motoḱ abon somaj lahae te

Leave A Reply