DULẠṚ IŃAK̕ DISẠITIŃME̠

Dhạrtire̠ sanamak̕ ńutge̠ye̠m ńe̠lle̠re̠
Gateko hõ̠ taṛam ho̠rre̠ amko bạgiyamre̠;
Gharo̠ńjre̠n sanam ho̠ṛ amko e̠ge̠rme̠re̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

Gateko kho̠ne̠m chingạule̠nre̠
Anjan ho̠ṛ ho̠rre̠ amko pańjale̠t̕me̠re̠;
Sunsan o̠kte̠ a-sahaie̠m ạikạule̠t̕re̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

Ko̠le̠j o̠kte̠ noṭ baṅe̠m o̠l purạure̠
Noṭ khạtirte̠ ạnduk̕ mạnduk̕e̠m ạikạule̠t̕re̠;
Sanam ho̠ṛko bạirikan tamem hudisle̠t̕re̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

He̠rme̠t̕ dipil kiạ ḍạḍi dak̕ luie̠m se̠no̠k̕re̠
Buru lo̠dam lithuṛ tiryạ lutur tamre̠ bajaok̕re̠;
Ińsão ńapam be̠go̠r dak̕lo baṅ mo̠ne̠yamre̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

Go̠ Babatam iń bako kusiyạńre̠
Am be̠go̠r kusite̠ jãwãe hõ̠ko ńamamre̠;
Ti talkatamre̠ ńutumtiń khudạwakane̠m ńe̠lre̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

Am ńutum to̠lgirạ ato ho̠ṛko to̠lre̠
Manḍwa jagao ato kuṛi hilại-likiṛko e̠ne̠c̕re̠;
Ṭo̠la paṛa ho̠ṛ samaṅ sunum sasaṅko o̠jo̠k̕me̠re̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

Kulhi mucạt̕re̠ bạryạt sạryạt pạikạhako do̠nre̠
Ti re̠ saṅka cuṛi sasaṅ sạṛim bandiyre̠;
Dạuṛạ ce̠tan sindur baha ho̠rasire̠ko bujuramre̠
Dulạṛ ińak̕ disạitińme̠.

 

Leave A Reply