Browsing Category

Nawa Khobor

SẠDHIN HẠTI

Iń do̠ hạti birgajaṛ Daṛanạń goṭa , Ce̠t̕ hõ̠ co̠ bạń buje̠t́ Iń do̠ matha moṭa . Mitạńako aemako Delaṅ ciṛiạ khana , Iń lekhan aema kathae…