Browsing Category

khilạḍ

Euro Cup 2020

Co̠ro̠na khạtirte̠ 2020 serma reak̕ Euro Cup football tournament do̠ teheń tala nindạ kho̠n eho̠bo̠k̕a . Football khilạḍ khusiak̕ dhạrtire̠n sanam ho̠ṛge…