Sạnti rạhạuic̕ palṭo̠n kolre Baṅladisạm arhõ̠ pạhil no̠mbo̠rre

 

6731 go̠ṭe̠n palṭo̠n kolkate UNO reak̕ Sạnti rạhạu missionre Sạnti rạhạuic̕ palṭo̠n kol disạm lekate Baṅladisạm arhõ̠e pạhilkana.

Nãhãk̕ Sạnti rạhạuic̕ missonre palṭo̠n kol reak̕ disạm no̠mb̠or 119. Baṅladisạm reak̕ guṭ 6731 go̠ṭe̠n palṭo̠n sạnti rạhuạ lạgit̕ kạmieda.

Dosar no̠mbo̠rre menakoa Ethopea, onkoren 6662 go̠ṭe̠n palṭo̠n sạnti rạhạu lạgit̕ko kạmieda. Bharot disạm do̠ mõ̠ṛẽ̠ no̠mbo̠rre menaea, onkoren 5353 go̠ṭe̠n palṭo̠n sạnti rạhạu lạgit̕ko kạmieda. Turui no̠mbo̠rre menakoa pạkistan disạm, onkoren 4,443 go̠ṭe̠n palṭo̠n sạnti rạhạu lạgit̕ko kạmieda.

Comments are closed.