Nobabgonj upojilạ kho̠n ạḍibasiko bhe̠n gạḍiko ńamkeda

Edward Murmu : Teheń 31 Agosṭ 2020, Dinạjpur jilạ reak̕ Nobabgonj upojilạren 10 jo̠n ạdibạsi Mn. Prodhan mo̠ntriak̕ bises go̠ṛ̠o̠ e̠me̠n kạuḍi kho̠n carjar bhẹn gaḍiko ńamkeda.

2019-20 serma reak̕ Prodhan Mo̠ntriak̕ ophis kho̠n bishes alakaren ạdibạsiko lagiṭ he̠c̕akan kạuḍite 10 jo̠n re̠nge̠c̕ ạdibạsi carjar bhe̠nko ńamkeda. Dinajpur-6 aso̠nren Mn. MP Shibli Sạdikak̕ noa 10 gote̠c̕ bhe̠n 10 jo̠n ạdibạsiye calat̕koa. O̠na o̠kte̠re uni são oṇḍe hạjirko tahe̠kana Nobabgońj upojilạren UNO Mn. Nạjmun Nahar, Upojila bhu̠mi ko̠misonaṛ Mn. Al Mạmun ar upojilạ Mohila bhạis chairman Mn.n Parul Begom.

Comments are closed.