O̠nlain Santali Kho̠bo̠r Sakam “The Santals Times”

Neṭ duniạre̠ ãr ho̠ nawa mit̕ṭen onlain kho̠bo̠r sakam “The Santals Times” ucạnena. Calaoen Ạdiwạsi Maha  9 August,2020  Aṭhwar hilạk̕ ge “ Sạriak̕ So̠do̠r Re Aboak̕ Aṛaṅ” slogan te̠ o̠na kho̠bo̠r sakam reak̕ kạmi ko eho̠bkana. To̠be karigo̠l kạmiko sạt te 14 August re o̠na sakam do̠ mo̠j macha te̠ se̠ṭe̠rena. Noa Santals Times eho̠bte neṭ duniạre̠ santali pạrsi ar haro̠pte noa kho̠bo̠r sakam so̠do̠rena.

SantaliNews24.com taeo̠m ge noa Santals Times Khobor Sakam ge do̠sarak̕ Onlain Santali Kho̠bo̠r Sakam Kana.O̠na Kho̠bor sakam Baṅladisạmkho̠n e̠ho̠bkan re hõ̠ dhạrti reak̕ jo̠to̠ ho̠ṛ/Santal koak̕ so̠mbat ko hõ̠ tahena. O̠nḍe 22 go̠ṭen bhag(Category) re kho̠bo̠rko ńamo̠k̕kana. Disạm So̠mbat, goṭa dhạrtireak̕ so̠mbat̕, sikhnạt, ạricạri, ạn-ạri, cas-bas, khilạḍ, rạskạ jo̠ṅ, nawa piṛhi, nokri são são aema sombat̕  ńamo̠go̠k̕kana.

O̠na o̠nlain kho̠bo̠r sakam no̠aṭak̕ link kho̠n ńamogo̠k̕a: https://santalstimes.com/

Comments are closed.