Tanore Santal Chatrạ Saṅgạṭhan ḍạr kalma hote̠te̠ Santal Hul Dinisạ mãhã manao

Calaoen 5 Julae tạrikh Kusumpukur Pạhil kilạs iskulre Santal Hul Dinisạ mãhã mano̠t salak̕e manaokeda Tanore Santal Chatra Saṅgathạn Ḍạr Kalma Union. Santal Hul reak̕ nagam (itihãs) baḍae ar ona lekate aboak̕ sanam lekaen ạidạri arjao lạgit̕ o̠lo̠k̕ paṛhao kạmiko do̠ gapalmarao sabha reak̕ guher aṛaṅ katha tahẽ̠lena.  Noa gapalmaro bạisire hạjir tahẽ̠lenako Tanore Santal Chatrạ Saṅgạṭhanren kalma union ḍạrren sabha mukhiạ Lorence Hembrom, são sekreṭari Bikas Hembrom, Sikhnạt sekreṭari Milon Murmu, Maejiu sekreṭari Julia Marḍi, Rana Besra, Immanuel Hãsdak̕, Ạdibạsi Students Association of Rajshahi Universiṭi (ASARU) mare banar mukhiạ Dulal Marḍi ar Sumon Murmu. Ona chaḍa hõ̠ Tanore Santal Chatra Saṅgaṭhanren Aso̠l ḍạrren Genreral Sekerṭari Sumon Hembom, São Genreral Sekerṭari Susil Kisku, Information and Tecqnology sekreṭari Jet Hãsdak̕ Jitu. Sanam mukhiạko noa gapalmarao sabhare hạjirakana o̠lo̠k̕ paṛhao ko̠ṛa Kuṛi samaṅ akoak̕ daman katha ar so̠lho̠ko lại so̠do̠rkeda. O̠lo̠k̕ paṛhaokatege santalko do̠ laha sec̕ calao lagak̕a ar aboak̕ sanam lekan ạidạri arjao lagak̕a, ona chaḍa santalko jãhãn ḍahar bạnuk̕a. Somajre aeam lekan eṭkeṭõ̠ṛẽ̠ menak̕ jeleka kạtic̕ umạr re bapla, Hạnḍi pạurạren bạric̕ beohar noako cabae lạgit̕ o̠lo̠k̕ paṛhao juạn ko̠ṛa kuṛi jagowarkate somajren ho̠ṛ e̠bhe̠n ar cehao jạruṛa. Sedae leka nahak̕ santalko akoak̕ jumi jaega deko ṭhen rec̕ocokana, ona iạte somajre reṅgec̕ renak̕ umul hõ̠ paṛak̕kana. Ona lạgit̕ o̠lo̠k̕ paṛhao ko̠ṛa kuṛi apnar jumi jaega sompod rokhao dohoe lạgit̕ cehao tahẽ̠n jạruṛa,  Je̠le̠ka Jumi reak̕ kagoj se̠ dolil napae jogao dohoe, Jumi reak̕ khajna bochor bochor em, Jumi ạn lekate khạrij, apnar jumi jagea sarkari khatiạn se̠ porcare mõ̠jte o̠l rakap̕ noṅkana aema lekan kạmite abo do̠ aboak̕ jumi jaegabon rokha daṛeak̕. Noa gapalmarao sabhare aema ato kho̠n mõ̠rẽ̠ ge̠l mõ̠ṛẽ̠ o̠lo̠k̕ paṛhao ko̠ṛa kuṛi se̠le̠t̕lena.

Comments are closed.