Tanore Santal Chatrạ Saṅgạṭhạnak̕ Nãwã ḍạr tearena

Tanore Santal Chatrạ Saṅgạṭhạn o̠lo̠k̕ paṛhao juạn ko̠ṛa kuṛiak̕ saṅghạthan (Organazation). Niạ saṅgạthạnren mukhiạko ho̠te̠te̠ taenonakana Santal ko̠ṛa kuṛiko o̠lo̠k̕ paṛhao jagwar babod e̠bhe̠n se̠ jagwar, ạricạli jogao joton lạgit̕ udgạu, ar jumid lạgit̕e kạmieda. Ar do̠l reak̕ cehao ar goṛo goporo akyuric̕ se̠ mukhiạko ho̠te̠te̠ goṭa upạjilạren sanam santal ko̠ṛa kuṛiko mudre pasnao renak̕ kạmi hisạbte teheń Tanore upạjilạ reak̕ pạhil no̠mbo̠r kalma union Tanore Santal Chatrạ Saṅghạṭhanak̕ nãwã ḍạr kạmṭi tearena.

 

                        President-Lorence Hembrom

General Secretary-Aron ṭuḍu

 Co- General Secretary-Bikas Hembrom

Secretary of Organization- Pradip Marḍi

Co-Secretary of Organization-Rana Besra

Secretary of Education-Milon Murmu

Co-Secretary of Education-Annaniel Hãsdak̕

Secretary of Publicity-Albinus Marḍi

Co-Secretary of Publicity- Polas Hembrom

Secretary of Finance-Richard Marḍi

Secretary of Sports-Immanuel Hãsdak̕

Secretary of Culture-Franchis Hãsdak̕

Secretary of Women-Julea Marḍi

 

 

 

 

Comments are closed.