Ko̠ro̠nare abo Ho̠ṛak̕ halo̠t ce̠ť lekak̕a…

Sourov E. Murmu: Jage̠ caole tahẽ̠kan, ona hõ̠ caba sẽc̕ge̠. Jo̠m haro̠nte unạk̕ din do̠ dak̕mạṇḍile jo̠me̠t̕ tahẽ̠kana. Oṛak̕ kho̠n bahre̠te April cando e̠to̠ho̠p̕ se̠c̕ kho̠nge bale oḍokok̕kana. Ona ̠o̠kte̠ ale ạḍigeko̠ nisṛạule̠t̕le ho̠ṛko̠ do̠ jạstige Ko̠ro̠na ruạteko̠ no̠sṭoena ar adho̠mko do̠ so̠rkạri hospatalre bhurti menak̕koa. Ḍahar sẹc̕re do̠ go̠c̕ ho̠ṛak̕ seage sõ̠ ghurlạ rakabok̕kana. àho̠p̕ e̠ho̠p̕ do̠ so̠rkạri ho̠ṛ he̠c̕kateko to̠pae̠t̕ ko̠ tahẽ̠na . Dhaṛ dhaṛ ho̠ṛ gujuk̕ko e̠ho̠p̕en khan po̠rete do̠ko rapak̕ giḍie̠t̕ko tahẽ̠na. Ado̠ kạmiako ko go̠c̕ tho̠ṛaen khan ar ar ho̠ṛko aḍi jạstiko̠ gujuk̕ko sạrdienkhan haṇḍe nhaṇḍe go̠c̕ ho̠ṛ oṅkage̠ko tahẽ̠yena. Oka daharre ho̠ṛko kalkalok̕kan tahẽ̠na oṇḍe nito̠k̕ e̠kalte nisungea. Do̠kan reak̕ Ṭoṅ (ato kulhire mať se̠ cimiṭte benaoakan jirạk̕ jaga) hõ̠ rạpuťdo̠k̕kana. Tho̠ṛa din lahare̠ge̠ no̠ṇḍe ae̠ma ho̠ṛ kaṭa jhilạ jhilạte̠pante kate ca ar panko jome̠ť tahẽ̠na. Onko ho̠ṛkoge teheń hasa latarre… aema ho̠ṛak̕ oṛak̕re̠ge tibi tahẽ̠kana, onare siṅ ńindạ Ko̠ro̠na kho̠n rukhiạ tahẽ̠n re̠ak̕ko laie̠ť tahe̠kana enre̠ hhõ̠ no̠ko ho̠ṛ baṅgeko̠ ańjo̠mleda. So̠rkarak̕ se̠ akilan ho̠ṛkoak̕ salhako ańjo̠mlekhan do̠ jạnic̕ noṅka baṅ hoekok̕a. Ko̠ro̠nare ṭikạu menak̕ko jạstigeko rak̕ ho̠mo̠re̠ťkana, o̠ko̠e do̠ ghrõ̠ńjren, o̠ko̠eko do̠ dulạṛia ho̠ṛko ko at̕̕ke̠tkoa. Arhõ̠ jạsti duk̕ do̠ se̠n lahaenko do̠ mucať hasa hõ̠ bako hasa daṛeaťkoa. Haere Cando ! O̠kte̠ tahe̠nrege̠ jo̠to̠ko so̠nto̠r lenkhan noa duk ho̠mo̠r din do̠ ohoge ńe̠l lagaokok̕a…. Eṭak̕-eṭak̕ disạmren ńe̠lte hõ̠ babo̠ aṭkar daṛeada…

santali news portal

Ko̠ro̠na e̠ho̠p̕ se̠c̕ do̠ MASK o̠ko̠ekole ho̠ro̠k̕e̠ťkan tahẽ̠n, ale ńe̠lte aema ho̠ṛge landakateko me̠ne̠t̕ tahe̠kana, ce̠ť baṅ daṅgra leka mukhạṛipe ho̠ro̠k̕ baṛae̠ť, sei jo̠nae bańcaome khan bańcakgeam ar goc̕lem khanem go̠jo̠k̕ge̠a. Teheń jivi bend̠ao o̠kte̠̠ onko ho̠ṛge̠ń ne̠le̠ťkoa kaṭic̕ culuṅ Oxyzen lạgit̕ko chaṭ paṭaok̕kana. Hẽ̠, e̠nte̠ť Sisirjạuiťma ho̠ṛ daraeteye so̠nto̠rle̠ťkoge, oṅkogema bako bạsut̕ak̕. Aema kisạṛ ho̠ṛge noa muskil okte̠re Ṭikạu menak̕koa ar nito̠k̕ paesa ṭhemakateko onḍoṅok̕kana saodae lagit̕,  menkhan jo̠to̠ dokange sińpo̠ṭo̠mgea. Ado̠mko̠ do̠ko goc̕ hasaena ar ado̠mkoak̕ do̠kan do̠ko kombṛo dạkẠtikeda. Bạihaṛre hoṛo dare koṭkoṭo teṅgoge menak̕a, malik hõ̠e go̠c̕ena ar kisạn ho̠ṛko hõ̠ bạnuk̕koa. Bańcao menak̕ ho̠ṛko jo̠m bego̠rte ho̠ṛmo se̠c̕te aḍige laṅgageako. Abo Santal ho̠po̠nkoma arjao do̠ho̠ babon cet̕ ar bad̠aea. Cẽ̠ṛẽ̠ ciprut̕ leka sińlen khan jo̠m nũ sendrabon daṛana, noṅkan dinko do̠ cabayena. Ra̠khi jogao reak̕ kurumut̠ui hoyok̕a. Baṅ khan Dhạrtire baṅ bańcaoa. So̠rkar hõ̠e aṛisena noko baṅ anjo̠m ho̠ṛ ḍanṭao ḍanṭaote. Polis , ạrmi , nãwã nãwã haspatal bahre disạm kho̠n ruạ beso̠k̕ jo̠ntro̠ , … ce̠ť bae cekaleda? jo̠m bạnuk̕ ho̠ṛ jo̠m hhõ̠e go̠ṛo̠le̠ťko̠gea. Ghane ghane tibhi rạḍiạ kho̠bo̠r sakam ato̠ se̠c̕ do̠ cạukidar ho̠teteak̕ so̠nto̠r ar salhae e̠maťko tahe̠ngea, e̠nre hhõ̠ ho̠ṛ haṭ bajar ar ḍaharkore bujuk̕ bujuk̕. Nitok̕ do̠ go̠ṭa ḍaharege ho̠ṛ bạnuk̕koa. Gadel ho̠ṛ talare dãṛãle̠ťko do̠ ko maraoena ar ako sãote ako̠ren ghãro̠ńjren ho̠ṛko hõ̠. Bạrsạ reak̕ dak̕te hạṛiạṛge Dhạrti sajaoakana ar noa rup ńe̠ńe̠l ho̠ṛge nito̠k̕ bạnuk̕koa. Ale o̠ko̠kole ṭikạuakan, ale hhõ̠ rak̕ ho̠mo̠rte dinko do̠ khemaoakantalea. Ko̠ro̠na ruạ caba tayom jo̠to̠ge tis co̠ṅ jutuk̕ ar jutlenre hõ̠ ce̠ť ? Noko bebuj ho̠ṛ do̠ ar hanapuri kho̠n tis hõ bako ruạṛ hijuk̕a.

Cetan reak̕ oṛe̠c̕ sakam do̠ darakan din reak̕ kathako hudiskate o̠lakana. O̠kte̠ tahe̠nre babo̠ so̠nto̠r lenkhan noa kho̠n hõ̠ bạṛic̕ din ńe̠l lạgit̕ sapṛao tahe̠n jạṛura. Abo ho̠ṛkoak̕ bańcaok̕ halot do̠ ạḍige kharapgea. Baṅ do̠ jivi bańcao lạgiť jao hilạk̕ reak̕ jo̠m-ńũ jogao menak̕tabon se̠ upại reak̕ ḍahar menak̕ ar baṅ do̠ ruạk̕ hasore ran ocok̕re kạuḍi kho̠ro̠c jogao tahe̠n….

De dela, noa KO̠RO̠NA ruạ kho̠n rukhiạk̕ ạnko (1. Mask ho̠ro̠k̕, 2. Ti- jaṅga, mẽ̠ťhã sapha, 3. O̠ṛak̕re siń po̠ṭo̠m tahe̠n, 4. Gadel ho̠ṛ talare baṅ se̠no̠k̕, 5. Samagia sạnạṅgiń manao ar 6. Apnar so̠rkarak̕ ruạ kho̠n bańcao Ạnko manao hoyok̕a) jo̠to̠koak̕ jivi bańcao la̠git̕ jo̠to̠kote̠bo̠n Manaoa …..

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.