Monthly Archives

February 2020

Aboak̕ Pạrsi

  Pạrsi lạgit̕ mããm gohakoak̕ thum Abodobon ho̠ṛ ho̠po̠nkana, abo do̠ hajar hajar se̠rma kho̠n aboak̕ pạrsi beohar arbon ro̠ṛ ạgueda. Aboak̕…

21 February

Go̠ pạrsi Go̠ aṛaṅ Ańjo̠mo̠ḱ ạḍi liṭhur raṛaṅ Noage amaḱ sạri oporom Noage amaḱ dho̠n so̠mano̠m Go̠ pạrsige amaḱ ạrsikan Go̠ pạrsige amaḱ puthikan…