GOSSÃIGÃORE̠ JẠTIẠRI JAGWAR BẠISI HOYE̠NA

first-online-santali-news-portal

Bharo̠t disạm reak̕ assam rajre̠ santal jạtikoak̕ ho̠k –ạidạri, shikhạuna- ce̠haona, miljhul-miduk̕ ar lahanti lạgit̕ ạḍi din kho̠ne̠ kạmi ạguye̠t̕kana ASSU. Noa All Santal Student’s Union (ASSU) banadhao do̠ santal pạṭhuạko niạte̠ be̠naoakana. Teheń assam raj reak̕ gossãigão jilạ ASSU ḍạr komiṭiak̕ sapṛaote̠ gossãigão reak̕ habrubil ko̠muiniṭi ho̠l oṛak̕re̠ JẠTIẠRI JAGWAR BẠISI ko hoy ocoke̠da.

Ona bạisi re̠ aema saṅge ho̠ṛ so̠ho̠r se̠ṭe̠rko tahẽ̠kana. Jagwar Bạisire̠ maraṅ pe̠ṛa le̠kate̠ se̠ṭe̠re̠ tahẽ̠kana ASSU ke̠ndriyo̠ komiṭire̠n mukhiạ Mintu Hembrom. Ona galmaraore̠ kathako ro̠po̠ṛ do̠ho̠le̠da ke̠ndriyo̠ komiṭire̠n Secretary-Riman Soren, ke̠ndriyo̠ komiṭire̠n Upodesṭa Simon Kisku , AASAA banadhao ke̠ndriyo̠ komiṭire̠n Secretary-Bimal Soren, Ciraṅ jilạ ASSU ḍạrre̠n mukhiạ Soleman Murmu arhõ̠ emanko.

Jạtiạri Jagwar Bạisi re̠ mukhiạ le̠kate̠i  tahẽ̠kana  Romesh Murmu –Gossãigão jilạ ḍạr komiṭi re̠n mukhiạ.

 

 

Leave A Reply