Do̠l rege Bol do̠

Do̠lre kạmi lenkhan jãhãn kạmi ge alga aikạuak̕a. Jãhãe ho̠ṛ jahan muskil reye paraolen khan ac̕ moto doe hudis laṅgak̕a. Ar ac̕ motoe tahẽn khan ac̕ moto do̠ e̠ke̠n mit̕ leka geye hudisa. Menkhan do̠lre aema ho̠ṛko tahẽn khan aema lekan hudis ae aema lekan salha kathako em daṛeak̕a. Do̠lre tahẽkate kạmi o̠ktere do̠lren rạisiạko talare mit̕ eṭagic̕ talare hera-ghesa ar khạndri so̠mbo̠nd benao rakabok̕ kana. D̠olre tahẽkate, mit̕-eṭagic̕ak̕ goṛote dolre ponthawakan kạmi mońjte purạuk̕a. D̠olre mimit̕ rạsiạ do̠ mit̕ kạmi purạure apnarak̕ bhar kạmi kana menteko hudisok̕a. Do̠lre kạmi o̠ktere mit̕-eṭagic̕ khon aema nãwã – nãwã jinis cedogok̕ kana oka do̠ apnar jingi re kamie em daṛeak̕. Jãhãn kạmige dolre kạmi do̠ ạḍi rạskạge bujhạuk̕a ar mit̕-eṭagic̕ lạgit̕ man-manot hõ̠ jạstik̕a ar sãote mit̕-eṭagic̕ khạndriṅte baḍae orormme reak̕ at̕ hõ̠ hoyok̕a. Do̠lre kạmi lenkhan kạmire bhul hoyok̕ reak̕ kom at tahẽna. Cedak̕je mimit̕ kạmi reak̕ tanḍare kạmi reak̕ jạ̃c se lekha-jokha hoyok̕ kana. Mońj do̠l reak̕ kạmi pontha do̠ ạḍi mońjte calak̕a.

Sedae ato kore mit̕ mit tahẽ kana. Tinak̕ge ho̠ṛko do̠ o̠lo̠k̕ paṛhaok̕ sec̕ tebon laha idik̕ kana ar duniạ reak̕ jug hõ̠ bodol idi kana. Unak̕ge bajar se ato kore hõ̠ mit̕ eṭagic̕ talare bhina-bhini, hiskạ-hulun ar eṭak̕ ho̠ṛak̕ begor goṛo hataote ho̠ṛko do̠ jiwedok̕ko e̠ho̠p̕ena. Sedae leka ato kore mit̕ mot do̠ baṅ tahẽn kana. Arbon ńel daṛeak̕ kana je netar do̠ adom adom atore mit̕ ato rege barea mańji babakin bahalik̕ kana. Sedae lekan ato kore mit̕-eṭagic̕ talare goṛo-goporo reak̕ cinhạ do̠ baṅ ńelok̕ kana. Aema ato kore do̠ ạḍi jạsti hiskạ-huluń menak̕te lahawakan ho̠ṛ hõ̠ or se ńurhạko reak̕ kurmuṭua.

Deko/Turuk̕ somaje redo ạḍi jạsti goṛo-goporo menak̕a. Jãhãe Deko judi dhon-dạulạt sec̕ teye nacar gekhan uni do̠ jo̠to̠ ho̠ṛte goṛ̠o emaete or rakabe lạgit̕ko kurmuṭua. Aema ato re nit hõ̠ aema lekan goṛo-goporo do̠ menak̕ gea je leka bapla-bihạ, gujuk̕-guruk̕, po̠ro̠b-porbas ar emanteak̕ o̠ktere. Menkhan noṅkan goṛo-goporo do̠ judạ-judạ jinis kana. Oka lekan kạmite abo do̠ songete laha sebon taram laha daṛeak̕a onkan kạmi se goṛoge abo lạgit̕ do̠ jaruṛa. Somajbon ko̠yo̠k̕ak̕ khan mit̕-eṭagic̕ talare begar do̠ ńelok̕kan gea. Somajre soṅgete taram lahae reak̕ goṛo-gopoṛo do̠ pasec̕ komńõk̕ getabona.

Leave A Reply