SILẸṬ BIBHAGRE̠ SANTAL KO̠MIṬI BE̠NAO HOYE̠NA

Nowa cando reak̕  03/11/2019 tạrik aṭhowar hilạk̕  silẹṭ bibhag ṭo̠ṭha reak’ ho̠bigo̠ńj jilạre̠ santal pạṭhuạ ar juwạn koak̕ banadhao “BHRIHO̠TTO̠R SILEṬ BIBHAGIYO̠ SANTAL CHATRO̠ O JUBO̠ KO̠LLAN PO̠RSIO̠D (BSBSCJ)” ak̕ sapṛaote̠ jilạ bhittik ko̠miṭi be̠nao hoye̠na. Ona so̠bha re̠ jhar kathae do̠ho̠ le̠da, BSBSCJ banadhaore̠n mukhiạ Dulal Hasda. Ro̠po̠ṛ saḍe ke̠dae,=  “Banadhao reak’ uddesso̠ do̠ hoyok’kana shikhạuna, andhapạtiạu, kạṭic̕ umạr bapla, samajik dạyikko, bạṛic̕ shikhạuna, nacarte̠t̕,  maejiuko ko̠clo̠n , pạrsi shikhạuna, pạṭhuạko ar juwạnko ce̠haona e̠m kate santal so̠maj bạṛic’jaega ko kho̠n bo̠no̠do̠l ạgui ge aleak̕ kạmi kana. Unhilạk̕ reak’ so̠bhare̠ mukhiạ le̠kate̠i tahẽ̠kana, Man. So̠po̠n Santal, o̠ko̠e do̠  Bangladisạm Ạdibasi Foram –Ho̠bigo̠ńj jilạ ḍạr re̠n mit’ ạdibạsi ạyuric’kane. Bisẹs pe̠ṛa le̠kate̠i tahẽ̠kana upo̠jilạ mo̠hila chairman man. Jabeda Khatun . Ona chaḍa kate re̠hõ̠ aema ilạka kho̠n he̠c’akan pe̠ṛa ko so̠bhare̠ ro̠po̠ṛ ko do̠ho̠le̠da. Nanan phạrkạn ca bagan kho̠n se̠le̠t’ akan pạṭhuạ ar juwạn bo̠eha me̠srako samaṅre̠ jilạ ko̠miṭi be̠nao hoye̠na.

Leave A Reply