BAḌAEGEAM

0

Pạurạ do̠ nisạge,
Cabaegeae disạge,
Bam paṛaoḱa hisạge,
Baḍaegeam caḱe̠m ńuńukana.

Ho̠ṛko am ńe̠lteko dạṛge,
Gunṭhi poṭor bhindạṛge,
Jạruṛamre ńirgeam baṛgege,
Baḍaegeam caḱe̠m ńuńukana.

Cabae tamae ho̠ṛmo̠ daṛe̠ge,
̠Ńamo̠ḱ dare buṭạ baṛege,
Bam hoyoḱa aṛe ar kaṛege,
Baḍaegeam caḱe̠m ńuńukana.

Oṛaḱ ho̠ṛ hõ̠co̠e e̠ge̠rge,
Lạṛhạilenre ḍaṭa te̠hõ̠e ge̠ge̠rge,
Ricạṅ-picạṅ goco hõ̠co̠e pe̠ṭe̠rge,
Baḍaegeam caḱe̠m ńuńukana.

Bin huḍurte ńuruḱgea ce̠ṭe̠rge,
Okama pẽ̠nṭ rehõ̠m ciḍirge,
Lo̠ho̠mlenre raggeako hiḍirge,
Baḍaegeam caḱe̠m ńuńukana.

Ńu buluḱre ho̠ṛko ro̠ṛa bạṛićge,
Ḍạbrạ bego̠r so̠ kanam siṛićge,
Bul bhindạṛ ge̠re̠t́ meko sikṛićge,
Baḍaegeam caḱe̠m ńuńukana.

Leave A Reply

Your email address will not be published.