HISIT̕ HO̠E

0


E̠ hisit̕ ho̠e bacha,
Alo̠m ho̠eya te̠rcha te̠rcha,
Ho̠e khane̠m ḍher macha,
Baṛijo̠k̕a gateńak̕ muṭhạn acha.

E̠ siń cando bacha,
Alo̠m setoṅ muruk macha,
Gateńak̕ ul bẹlẹ ho̠ṛmo̠,
Bal balaok̕a nasetege acha.

E̠ bharḍo ho̠e bacha,
Alo̠m ho̠eya ghurlạ ghurli,
Gateńak̕ lumạṅ sạṛi kaso̠k̕tae,
Bạṛijo̠k̕a e̠he̠ṇḍ gohe̠ṇḍ acha.

E̠ jharna rilạ mala,
Alo̠m dul miduk̕a nại tala,
Gateń tiń duk paṛawaere̠,
Am ńe̠lte̠ suke̠ bujhạwa mo̠nre̠.

E̠ bagan baha bacha,
Alo̠m mulino̠k̕ setoṅte̠ acha,
Gateń sãore bae tahe̠nre̠,
Amge jiwim raṛe̠j tiń acha.

E̠ sasaṅ piạ bacha,
Piyại me̠ so̠rpha macha,
Gateń so̠ṅge bạń ńapamakan,
Lạyaeme̠ ińak̕ dulạṛ katha acha.

 

 

Leave A Reply