CABAK̕ KANA

0

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Ato- ṭo̠la bilạn-bạihạṛ mo̠ńjge
Disạm so̠maj lahanti me̠nte̠
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Bir- buru dare-nạṛĩ le̠ge̠c̕-le̠ge̠c̕
Cẽ̠ṛẽ̠- ciprut̕ ḍạrkore khe̠ne̠c̕- khe̠ne̠c̕
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Rilạ- mala gaḍa-jharna
Jạruṛ re̠do̠ o̠nate̠ko casle̠na
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Jho̠mo̠r- jho̠mo̠r dak̕ jạput̕
Bạihạṛ re̠ hako-kaṭko̠m cuput̕
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Bilạn bạihạṛ murli-tiryo
Jiwir-juḍạsi ạtiń ṭạṇḍi
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Bại- bindi khanta aṛak̕ tiki
Ṭiyạl-ṭapal ho̠ṛe̠c̕ dạl rasi
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Lạṭu- kạṭić manao- ganao
Ńe̠pe̠l- ńapam ḍo̠bo̠ḱ- johar
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Jạti pạrsi santali go̠ aṛaṅ
Pạchim reak̕ bikoli ho̠ete
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Hạriạṛge luṅgi-pạnchi lo̠bo̠e-lo̠bo̠e
Ho̠ro̠k̕-bandi Kate e̠ne̠c̕ ar so̠go̠e
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Ato-gãota re̠ kulhi dupuṛup̕
Kho̠bo̠r sãote jo̠to̠ko he̠c̕ sorok̕
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Se̠dae do̠ e̠nte̠c̕ tahẽ̠kana
Go̠ṛo̠m haṛam-buḍhiak̕ gam-kudum
Gidrạko takac̕- tukuc̕ ona ńum
Nahãk̕ do̠ no̠k̕õ̠e cabak̕kana.

Leave A Reply

Your email address will not be published.