IŃAK̕ OPOROM

 

Pạńci tiń Pãṛhãṭ tiń
Ḍo̠bo̠k̕ tiń Jo̠har tiń
Sanam kho̠n be̠gar oporom tiń do̠.
.
Tumdak̕ tiń Ṭamak tiń
E̠ne̠c̕ tiń Sereń tiń
Heṛan so̠ro̠s ạri cạli tiń do̠.
.
Po̠ro̠b tiń Po̠rbas tiń
Aga tiń Pujạ tiń
Hirạ mạni le̠ka hapṛam tiń do̠.
.
Ro̠ṛ tiń Landa tiń
Be̠bo̠har tiń Bicạr tiń
To̠wa baha le̠ka mo̠ne tiń do̠.
.
Gam tiń Kudum tiń
Binti tiń Bakhẽṛ tiń
Kisạ̃ṛ mare gea sãohẽt́ tiń do̠.
.
Hihiṛi tiń Haharata tiń
Khojkaman tiń Sasaṅ be̠ḍa tiń
So̠nero saj nagam tiń do̠.
——-

Cho̠bi tumạlre̠: Steffi Teresa Murmu

Leave A Reply