ABO ẠDIBẠSI KO

0

Disạm tabon ḍamaḍoloḱ kana,
Do̠hṛate arhõ bon gulạmo̠ḱkana,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ce̠daḱ babon e̠bhe̠no̠ḱ kana?

So̠maj tabon sibạṛo̠ḱ kana,
Jạti pạrsi hõ lilạmo̠ḱ kana,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ce̠daḱ babon e̠bhe̠no̠ḱ kana?

Jurip jaga tabonko do̠kho̠le̠t́kana,
Khas jaga re̠hõ ko bakho̠le̠t́kana,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ce̠daḱ babon e̠bhe̠no̠ḱ kana?

O̠lo̠ḱ paṛhaḱ te̠bon haraḱkana,
Bud ạkil te̠hõ̠bon seṛãḱkana,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Go̠ pạrsi ce̠daḱbon hiṛińe̠t́kana?

Ạri cạli te̠bon kisạ̃ṛ gea,
Ḍo̠bo̠ḱ jo̠har tabon hõ̠ so̠ro̠s gea,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ti ti ce̠daḱbon sapabo̠ḱ kana?

Pạńchi pãṛhãṭ tabon so̠ro̠sgea,
Onatege oporom bon do̠ho̠keya,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ce̠daḱ ona bon mit́ se̠ćkaḱkana?

Buru bo̠ṭko̠ć tabon sorgea,
Nana hunạr jinis onḍebon ńame̠t́kana,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ce̠daḱ ona babon jogawe̠t́kana?

Sereń durạṅ tabon so̠ro̠sgea,
Jogao do̠ho̠ le̠khanbon ạḍi be̠bakgea,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Porer koaḱ ce̠daḱbon apnare̠t́kana?

Cae co̠lo̠n te̠bon mạhir gea,
Hudis bicạr tabon ạḍi gạhir gea,
Me̠nkhan abo ạdibạsi ko,
Ce̠daḱ teheńbon ko̠clo̠n ocoḱkana?

Leave A Reply

Your email address will not be published.