Monthly Archives

February 2019

BIṬI

Bạbu doe sona kan khać Biṭi doe hirạ kana. Bạbu doe bõs kan khacć Biṭi doe hîs kana. Bạbu doe dhon kan khać Biṭi doe lukhi kana. Bạbu doe mạlik…

PẠRSI POHA JO̠GAOME

Jo̠gao ma bo̠n pạrsi poha, Babo̠n tãhẽn capo joha, Noa re̠ge̠ menaḱ o̠po̠ro̠m ohae, Jo̠to̠ ko pạrsi poha lạgit́ debo̠n dohae. Pạrsi poha joto ko̠…

IŃAK̕ OPOROM

Pạńci tiń Pãṛhãṭ tiń Ḍo̠bo̠k̕ tiń Jo̠har tiń Sanam kho̠n be̠gar oporom tiń do̠. . Tumdak̕ tiń Ṭamak tiń E̠ne̠c̕ tiń Sereń tiń Heṛan so̠ro̠s…

ABO ẠDIBẠSI KO

Disạm tabon ḍamaḍoloḱ kana, Do̠hṛate arhõ bon gulạmo̠ḱkana, Me̠nkhan abo ạdibạsi ko, Ce̠daḱ babon e̠bhe̠no̠ḱ kana? So̠maj tabon sibạṛo̠ḱ kana, Jạti…