Monthly Archives

July 2018

O̠yo̠n GPA 5 ńamkedae

Gaibandha jila Gobindogonj upo̠jila Kaṭabaṛi union reaḱ Kuṭrạ̣paṛa atoren Manotan Shilas Baske ar Roji Murmu tạkinren  ko̠ṛ̣a  O̠yo̠n Baske  …

PURẠUTE CANDO GAHNA

Sãi bo̠cho̠r (2001 kho̠n 2100) reaḱ jo̠to̠ kho̠n ạḍi ghạṛić utạr cando gahna sạrdiḱkana tehen̕ ńindạ sokolbar . Noa do̠ niạ serma (bo̠cho̠r) reaḱ…

EMRIP Reak Helmel

Calaoen julai 9-13, 2018 Jạtiạri Ṭhãona (Jatisongho) reaḱ Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) cetanre 11 ṭhão bạisi…

FIFA Bisso̠kap 2018

Mucạťena FIFA phuṭbo̠l bisso̠kap 2018 reaḱ 21 dhao aso̠r . Khilạḍ puri reaḱ jo̠to̠ kho̠n jakjo̠mo̠k utạr do̠ hoyoḱkana nowa phuṭbo̠l bisso̠kap .…