Barea mask ho̠ro̠k̕re niro̠po̠n jạsti me̠nedae Research

Chạbi AFP Mit̕ sãote jãhãe ho̠ṛ barea mask ho̠ro̠k̕lenkhan, uni do̠ ko̠rona bhaeras ruạ kho̠n niro̠po̠n (Safe) do̠ho̠e lạgit̕ jạsti go̠ṛo̠e ńamak̕, oka do̠ mit̕ researchre rakap̕ he̠c̕akana. Ar niạ resarch kạmiey koraokada Americare menak̕…

Nawan Kho̠bo̠rko

Featured News

ạri-cạli

Jạtiạri

Biggan

Rajạri

Goṭa jạtiạri

Technology

Jiwi-Jạti

O̠lo̠ḱ Paṛhao

Cas-Bas

Santali sãohet́

khilạḍ

Nukri

Gidrạkowaḱ Sakam

santali-puthiko